5 czerwca, 2018 r.

Ogłoszenie otwartego naboru partnera „Trzecia Misja Uczelni” nr 9

UTWORZONO2018-06-05 14:15, OPUBLIKOWANO2018-06-05 14:59,

Ogłoszenie otwartego naboru partnera „Trzecia Misja Uczelni” nr 9Ogłoszenie otwartego naboru partnera

do wspólnej realizacji projektu

w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 listopada 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z pózn. zm.), występując jako Lider Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

poszukuje partnera do realizacji projektu

w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

„Trzecia Misja Uczelni”

dotyczącego opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

Głównym celem partnerstwa jest wspólna realizacja Projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 „Trzecia Misja Uczelni” jest przygotowanie projektu ukierunkowanego na integrację cudzoziemców obecnych na łódzkim rynku pracy. poprzez działania mające na celu zwiększenie ich wiedzy i kompetencji w zakresie bezpieczeństwa i regulacji prawnych, czynników kulturowych oraz języka polskiego (w wymiarze podstawowym) (I pion działań). Kolejnym podjętym krokiem będzie zwiększenie kompetencji komunikacyjnych w wymiarze kulturowo-językowym grup pierwszego kontaktu z cudzoziemcami, to jest funkcjonariuszy i urzędników (II pion działań). Ostatnim wymiarem jest stworzenie przestrzeni do interakcji, a tym samym wymiany wiedzy i doświadczeń między cudzoziemcami a lokalnym środowiskiem (III pion działań).

Wspomniane działania odbywać się będą na terenie Wydziału Filologicznego oraz firm zatrudniających cudzoziemców z siedzibami w Łodzi.

Do zadań Partnera należeć będzie:

· I pion działań: angażowanie członków grupy docelowej (cudzoziemców – pracowników firm na terenie Łodzi) w spójne tematycznie działania obejmujące szkolenia językowo-kulturowe i spotkania integracyjne (rekrutacja, promocja, zbieranie dobrych praktyk);

· II pion działań: rekrutacja grupy docelowej (urzędnicy) do szkoleń językowo-kulturowych oraz promocja działań;

· III pion działań: współorganizacja i promocja spotkań integracyjnych;

· współpraca przy zarządzaniu projektem;

· aktywny udział w organizacji działań projektowych;

Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełnią następujące wymagania:

· Oferent jest podmiotem działającym na rzecz edukacji, którego doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami partnerstwa, którym jest realizacja wspólnie przygotowywanego projektu w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 na projekty w programie „Trzecia Misja Uczelni” ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER), Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym;

· Oferent zadeklaruje wniesienie wkładu własnego w wysokości 3% wydatków kwalifikowalnych Partnera w Projekcie;

· Oferent zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know-how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjno-technicznych, którymi dysponuje w celu realizacji działań w projekcie;

· Oferent udokumentuje minimum 2 letnie doświadczenie w organizacji zajęć wspierających

· Oferent udokumentuje minimum 2 letnie doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z uwzględnieniem zakładanych celów, działań, rezultatów i budżetu projektów;

· Oferent udokumentuje, minimum 2 letnie doświadczenie w upowszechnianiu wiedzy

· Dużym atutem będzie szeroki zasięg działalności Oferenta;

· Oferent nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Partnerem nie może być również podmiot zalegający z należnościami publiczno-prawnymi;

· Oferent złoży oświadczenie o braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, pomiędzy Partnerem a Uniwersytetem Łódzkim

Oferty składane przez potencjalnych partnerów muszą zostać sporządzone w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zawierać między innymi:

1. Informację dotyczącą zgodności działalności Oferenta z celami partnerstwa.

2. Informację na temat wkładu Oferenta w realizację projektu w tym, informacje o potencjale kadrowym, technicznym i finansowym, możliwym do zaangażowania na rzecz przygotowania i realizacji projektu oraz opis wkładu Oferenta w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu projektu.

3. Opis działań możliwych do zrealizowania przez Oferenta w ramach projektu - krótki opis koncepcji realizacji zadań w ramach projektu oraz informacje na temat spełniania wymagań i kryteriów wyboru określonych w ogłoszeniu.

4. Opis minimum 2 letniego doświadczenia w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z uwzględnieniem zakładanych celów, działań, rezultatów i budżetu projektów.

5. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta.

6. Dokumenty stwierdzające umocowanie osób reprezentujących Oferenta.

7. Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami publiczno-prawnymi.

Przy wyborze Partnera oceniane będą:

1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa. (Tak/Nie)

2. Deklarowany wkład partnera w realizację celu partnerstwa, w tym: wkład w postaci potencjału ludzkiego (0-10 pkt) i organizacyjno-technicznego (0-10 pkt), niezbędnego do realizacji proponowanych w projekcie działań.

3. Doświadczenie w realizacji jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, lub wykonawca usługi edukacyjnej, w zakresie zbieżnym z założeniami projektu (tytuł projektu, grupa docelowa, podstawowe działania, rola w projekcie, źródło dofinansowania, wartość projektu) (0-10 pkt).

Łączna liczba punków do uzyskania z części 2 - 3 wynosi 30 pkt.

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 1460).

Wybór Partnera podlegać będzie poniższej procedurze:

1. Komisja dokona oceny dokumentów złożonych przez kandydatów na Partnera.

2. Spośród nadesłanych ofert wybrana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz uzyska najwyższą liczbę punktów,

3. Lider partnerstwa zastrzega sobie możliwość negocjacji z Partnerem.

4. Ogłaszający zamierza dokonać wyboru co najmniej 1 Partnera spośród zgłaszających się podmiotów.

5. Informacja o wyborze Partnera zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Łódzkiego

Składanie ofert:

1. Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres katarzyna.kalska@uni.lodz.pl. Wszystkie dokumenty, składane w ramach oferty, powinny być zawarte w pliku POWR.03.01.00_IP.08_00_3MU_18_ nazwa_oferenta

2. Termin nadsyłania ofert upływa 25 czerwca 2018 r. o godz. 15:00.

UWAGA: wszystkie składane dokumenty powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

3. Po upływie terminu składania ofert Komisja niezwłocznie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty.

4. W przypadku nie przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów Uniwersytet Łódzki może wezwać oferenta do ich uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień w terminie 3 dni pod rygorem odrzucenia oferty.

5. Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Łódzkiego

6. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

7. Wybranemu podmiotowi Uniwersytet Łódzki zaproponuje zawarcie porozumienia o partnerstwie, które będzie obowiązywało do dnia podpisania umowy partnerskiej.

8. Prowadzony nabór nie jest zobowiązaniem do podpisania umowy.

9. Po wyborze Partnera Uniwersytet Łódzki nie jest zobowiązany do uzyskania dofinansowania w ramach konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18.

10. Uniwersytet Łódzki zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru na każdym etapie – bez wyboru oferty, bez podania przyczyn.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować

· drogą mailową na adres: katarzyna.kalska@uni.lodz.pl

lub

· telefonicznie: 42 635-41-70

9_FORMULARZ

Poprzednia wiadomość Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
Następna wiadomość ​Publiczna prezentacja założeń projektu „EkoMiasto i jego otoczenie – zrównoważony rozwój miasta i cennych przyrodniczo obszarów zagrożonych antropopresją”