REKTOR

Godło narodowe

Rektor

REKTOR

PROF. DR HAB. ELŻBIETA ŻĄDZIŃSKA

Prof. Elżbieta Żądzińska urodziła się w 1967 r. w Sieradzu. Jest absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Dyplom magistra biologii otrzymała w 1990 roku. W 1999 roku uzyskała stopień doktora nauk biologicznych, a w 2005 r. stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych. W 2014 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał jej tytuł profesora nauk biologicznych. W ciągu 25 lat pracy na Uniwersytecie Łódzkim, przeszła wszystkie stopnie kariery naukowej od pracownika naukowo-technicznego do profesora nadzwyczajnego, a od 1 marca 2015 roku – profesora zwyczajnego.

Prof. Elżbieta Żądzińska w latach 2005-2008 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Od 2008 do 2016 roku pełniła funkcję Dziekana tego Wydziału, w kadencji 2016-2020 była Prorektorem ds. nauki UŁ. Od 2014 roku jest honorowym wizytującym pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Adelajdzie w Australii (Honorary Visiting Research Fellow School of Medical Sciences University of Adelaide). Jej główne kierunki badawcze to: biologia ludzkich populacji współczesnych i historycznych, wyznaczniki stresu populacyjnego (wskaźnik wtórnej proporcji płci, asymetria fluktuująca, zaburzenia proporcji wagowo-wzrostowych), odontologia.

Informacje o publikacji

Informację utworzył:
Informację opublikował: Natalia Halicka
Data wytworzenia: 30.05.2021 | 15:22:00
Data publikacji: 30.05.2021 | 15:22:54
Data ostatniej modyfikacji: 30.05.2021 | 15:44:49

Rejestr zmian

Autor: Natalia Halicka
Opis: Dodanie

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Do kompetencji Rektora należy w szczególności:

 • wytyczanie kierunków rozwoju Uczelni;
 • przygotowywanie projektu statutu oraz projektu strategii Uniwersytetu;
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni oraz koordynowanie ich pracy;
 • podejmowanie decyzji dotyczących mienia i gospodarki finansowej Uczelni;
 • sprawowanie nadzoru nad pracą prorektorów, administracji, w tym nad działalnością kanclerza oraz jego zastępców;
 • sprawowanie nadzoru nad procesem kształcenia studentów i doktorantów oraz procesem kształcenia kadr naukowych;
 • podejmowanie działań zmierzających do promowania kadr naukowych oraz podejmowanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • zapewnianie przestrzegania prawa i porządku w Uniwersytecie oraz ustalania regulaminów wewnętrznych, kształtowanie zasad zatrudnienia i awansu w Uczelni;
 • zwoływanie posiedzeń kolegium rektorskiego i senatu oraz przewodniczenie ich obradom;
 • powoływanie rzeczników dyscyplinarnych w Uczelni;
 • powoływanie stałych i doraźnych komisji rektorskich;
 • powoływanie pełnomocników rektora do wykonywania określonych zadań;
 • sprawowanie kontroli wewnętrznej;
 • zapewnianie obrony i bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony informacji niejawnych;
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia na wydziałach i w innych jednostkach organizacyjnych Uczelni w rozumieniu Regulaminu organizacyjnego UŁ;
 • nadzór nad realizacją planów rozwoju poszczególnych obszarów działalności uczelni.

Rektor kieruje Uczelnią przy pomocy prorektorów, kanclerza wraz z jego zastępcami oraz pełnomocników powołanych do wykonania określonych zadań.

Informacje o publikacji

Informację utworzył:
Informację opublikował: Natalia Halicka
Data wytworzenia: 30.05.2021 | 15:24:00
Data publikacji: 30.05.2021 | 15:24:29
Data ostatniej modyfikacji: 30.05.2021 | 15:24:39

Rejestr zmian

Autor: Natalia Halicka
Opis: Dodanie

SEKRETARIAT

Iwona Rytych-Kaleta

E: rektor@uni.lodz.pl
T: (42) 635 40 02
ul. Narutowicza 68, pok. nr 111

Bardzo prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu spotkania.

Informacje o publikacji

Informację utworzył:
Informację opublikował: Natalia Halicka
Data wytworzenia: 30.05.2021 | 15:49:00
Data publikacji: 30.05.2021 | 15:49:19
Data ostatniej modyfikacji: 30.05.2021 | 15:51:06

Rejestr zmian

Autor: Natalia Halicka
Opis: Dodanie

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu