SENAT

Godło narodowe

Senat

SKŁAD W KADENCJI 2020-2024

 • vacat (W. BiOŚ.)
 • vacat (W. CH.)
 • vacat (W. ES)
 • vacat (W. ES)
 • Marcin Jaworski (W. FIL)
 • Cyprian Wiśniewski (W. FH)
 • Michał Kalisiak (W. Fiz. I Inf. Stos.)
 • vacat (W. M i Inf.)
 • Kamil Dobrowolski (W. NG)
 • vacat (W. NoW)
 • vacat (W. PiA)
 • vacat (W. SMiP)
 • vacat (W. Zarz)
 • Natalia Wielgus (W. Zarz.)
 • vacat (Filia UŁ)

 1. uchwalanie i zmiana statutu;
 2. uchwalanie regulaminu studiów;
 3. uchwalanie strategii Uniwersytetu i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji;
 4. powoływanie członków rady uczelni;
 5. opiniowanie kandydatów na rektora;
 6. przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uniwersytetu;
 7. formułowanie rekomendacji dla rady uczelni i rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań;
 8. nadawanie tytułu doktora honoris causa, uroczyste odnowienie doktoratów oraz nadawanie medali Uniwersytetu;
 9. ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia i na kształcenie specjalistyczne;
 10. ustalanie programów studiów i studiów podyplomowych;
 11. uchwalanie regulaminów szkół doktorskich, zasad rekrutacji oraz ustalanie programów kształcenia w szkołach doktorskich;
 12. określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się;
 13. wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki;
 14. wykonywanie, zgodnie z właściwymi przepisami, zadań związanych z:
  1. przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,
  2. włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia;
 15. zatwierdzanie statutu federacji Uniwersytetu z publiczną uczelnią akademicką, instytutem badawczym, instytutem Polskiej Akademii Nauk lub instytutem międzynarodowym;
 16. uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu, z zastrzeżeniem zasad wynikających z odrębnych przepisów;
 17. ustalanie zasad działania Uniwersytetu oraz wytycznych dla wydziałów w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uniwersytetu;
 18. wyrażanie zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym;
 19. wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości w formie jednostki ogólnouczelnianej lub spółki kapitałowej lub centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej oraz zatwierdzanie ich regulaminów;
 20. wyrażanie opinii w sprawie utworzenia i likwidacji filii Uniwersytetu;
 21. ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym odrębnymi przepisami;
 22. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie mienia Uniwersytetu, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy;
 23. wyrażanie zgody na utworzenie przez Uniwersytet lub przystąpienie Uniwersytetu do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spółki;
 24. uchwalanie planu rzeczowo-finansowego;
 25. opiniowanie utworzenia, przekształcenia i likwidacji wydziałów;
 26. wyrażenie zgody na przystąpienie Uniwersytetu do Sieci Uniwersytetów Europejskich;
 27. wykonywanie innych zadań określonych w statucie i przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

UROCZYSTE POSIEDZENIA SENATU UŁ

2 października 2023 r. (poniedziałek)

 • Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

13 października 2023 r. (piątek)

 • Dzień Edukacji Narodowej

24 maja 2024 r. (piątek)

 • Święto Uniwersytetu Łódzkiego

 

ROBOCZE POSIEDZENIA SENATU UŁ

 • 29 września 2023 r. (piątek), godz. 12.00
 • 20 listopada 2023 r. (poniedziałek), godz. 12.00
 • 18 grudnia 2023 r. (poniedziałek), godz. 12.00
 • 22 stycznia 2024 r. (poniedziałek), godz. 12.00
 • 26 lutego 2024 r. (poniedziałek), godz. 12.00
 • 18 marca 2024 r. (poniedziałek), godz. 12.00
 • 22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek), godz. 12.00
 • 13 maja 2024 r. (poniedziałek), godz. 12.00
 • 21 czerwca 2024 r. (piątek), godz. 12.00

Informacje o publikacji

Informację utworzył:
Informację opublikował: Natalia Halicka
Data wytworzenia: 30.05.2021 | 21:07:00
Data publikacji: 30.05.2021 | 21:07:00
Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2023 | 19:57:26

Rejestr zmian

Autor: Natalia Halicka
Opis: Dodanie

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu