SENAT

Godło narodowe

Senat

SKŁAD W KADENCJI 2020-2024

Rektor – prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

 • Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska – Prof. dr hab. Andrzej Kruk
 • Dziekan Wydziału Chemii – Prof. dr hab. Sławomira Skrzypek
 • Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego – Dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ
 • Dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego – Prof. dr hab. Maciej Kokoszko
 • Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki – Dr hab. Grażyna Horbaczewska, prof. UŁ
 • Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych – Dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UŁ
 • Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu – Dr hab. Alina Wróbel, prof. UŁ
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji – Dr hab. Monika Bogucka-Felczak, prof. UŁ
 • Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych – Dr hab. Ryszard Machnikowski, prof. UŁ
 • Dziekan Wydziału Zarządzania – Dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ
 • Dziekan Filii UŁ w Tomaszowie Maz. – Dr hab. Seweryn Rzepecki, prof. UŁ

 • Prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz (W. BiOŚ)
 • Prof. dr hab. Katarzyna Lisowska (W. BiOŚ)
 • Dr hab. Marcin Jasiński, prof. UŁ (W. Ch.)
 • dr hab. Ireneusz Piwoński, prof. UŁ (W. Ch.)
 • dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UŁ (W. Ek-Soc.)
 • Dr hab. Mariusz Sokołowicz, prof. UŁ (W. Ek-Soc.)
 • Dr hab. Tomasz Cieślak, prof. UŁ (W. Fil)
 • Dr hab. Artur Gałkowski, prof. UŁ (W. Fil)
 • Prof. dr hab. Małgorzata Leyko (W. Fil)
 • Dr hab. Inga Kuźma, prof. UŁ (W. F-H)
 • Dr hab. Janusz Kaczmarek, prof. UŁ (W. F-H)
 • Dr hab. Paweł Caban, prof. UŁ (W. Fiz. i Inf. Stos.)
 • Prof. dr hab. Ilona Zasada (W. Fiz. i Inf. Stos.)
 • Dr hab. Tomasz Gwizdałła, prof. UŁ (W. Fiz. i Inf. Stos.)
 • Dr hab. Dariusz Idczak, prof. UŁ (W. Mat. i Inf.)
 • Prof. dr hab. Dariusz Zagrodny W. Mat. i Inf.)
 • Dr hab. Marcin Wójcik, prof. UŁ (W. NG)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (W. NG)
 • Dr Arkadiusz Kaźmierczak prof. UŁ (W. NoW)
 • Dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz, prof. UŁ (W. NoW)
 • Dr hab. Szymon Byczko, prof. UŁ (W. PiA)
 • Dr hab. Radosław Olszewski, prof. UŁ (W. PiA)
 • Dr hab. Andrzej Dubicki, prof. UŁ (W. SMiP)
 • Dr hab. Grzegorz Bywalec, prof. UŁ (W. SMiP)
 • Dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ (W. Zarz.)
 • Dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ (W. Zarz.)
 • Dr hab. Jacek Brzózko, prof. UŁ (Filia UŁ)
 • Dr hab. Marcin Smoleński, prof. UŁ (Filia UŁ)

 • Dr hab. Renata Bocian (W. BiOŚ)
 • Dr Sławomir Domagała (W. Ch.)
 • Dr Andrzej Kacprzak (W. Ek-Soc.)
 • Dr Anna Lenartowicz-Zagrodna (W. Fil)
 • Dr Andrzej Kompa (W. F-H)
 • Dr Krzysztof Podlaski (W. Fiz. i Inf. Stos.)
 • Dr Marek Badura (W. Mat. i Inf.)
 • Dr Mariusz Lamprecht (W. NG)
 • Dr Jolanta Kowalska (W. NoW)
 • Dr Marcin Głuszak (W. PiA)
 • Dr Agata Włodarska-Frykowska (W. SMiP)
 • Dr Maria Czajkowska (W. Zarz.)
 • Dr Piotr Smejda (Filia UŁ)

 • Dariusz Gwis (SJO)
 • Krystyna Krzemińska (SJO)
 • Krzysztof Plesiewicz (SWFiS)
 • Roman Tarnowski (SJPdC)
 • Katarzyna Walińska (SJO)

 • Małgorzata Grzyb
 • Lidia Kolbus
 • Łukasz Ochrytkow
 • Joanna Pietrzak

mgr Sebastian Czechowicz

 • Kaja Mosińska (W. BiOŚ.)
 • Maciej Waligórski (W. CH.)
 • Daniel Antoniewski (W. ES)
 • Piotr Szymczak (W. ES)
 • Marcin Jaworski (W. FIL)
 • Cyprian Wiśniewski (W. FH)
 • Michał Kalisiak (W. Fiz. I Inf. Stos.)
 • Grzegorz Gwarda (W. M i Inf.)
 • Kamil Dobrowolski (W. NG)
 • Agnieszka Zielonka (W. NoW)
 • Agata Dąbrowska (W. PiA)
 • Klaudia Górecka (W. SMiP)
 • Tomasz Noga (W. Zarz)
 • Natalia Wielgus (W. Zarz.)
 • Karolina Małolepszy (Filia UŁ)

 • Prorektor ds. nauki, prof. dr hab.Zbigniew Kmieciak,
 • Prorektor ds. współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Łukasz Bogucki
 • Prorektor ds. współpracy z otoczeniem, dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof.
 • Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ
 • Dziekan Wydziału Filologicznego – Prof. dr hab. Joanna Jabłkowska
 • Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej – Prof. dr hab. Paweł Maślanka
 • Kanclerz Uniwersytetu Łódzkiego
 • Kwestor Uniwersytetu Łódzkiego
 • Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
 • Przedstawiciel Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność”
 • Przedstawiciel Rady Zakładowej ZNP
 • Sekretarz Senatu – Kierownik Biura Rektora

Informacje o publikacji

Informację utworzył:
Informację opublikował: Natalia Halicka
Data wytworzenia: 30.05.2021 | 21:07:00
Data publikacji: 30.05.2021 | 21:07:00
Data ostatniej modyfikacji: 16.06.2021 | 10:20:19

Rejestr zmian

Autor: Natalia Halicka
Opis: Dodanie

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

 1. uchwalanie i zmiana statutu;
 2. uchwalanie regulaminu studiów;
 3. uchwalanie strategii Uniwersytetu i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji;
 4. powoływanie członków rady uczelni;
 5. opiniowanie kandydatów na rektora;
 6. przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uniwersytetu;
 7. formułowanie rekomendacji dla rady uczelni i rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań;
 8. nadawanie tytułu doktora honoris causa, uroczyste odnowienie doktoratów oraz nadawanie medali Uniwersytetu;
 9. ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia i na kształcenie specjalistyczne;
 10. ustalanie programów studiów i studiów podyplomowych;
 11. uchwalanie regulaminów szkół doktorskich, zasad rekrutacji oraz ustalanie programów kształcenia w szkołach doktorskich;
 12. określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się;
 13. wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki;
 14. wykonywanie, zgodnie z właściwymi przepisami, zadań związanych z:
  1. przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,
  2. włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia;
 15. zatwierdzanie statutu federacji Uniwersytetu z publiczną uczelnią akademicką, instytutem badawczym, instytutem Polskiej Akademii Nauk lub instytutem międzynarodowym;
 16. uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu, z zastrzeżeniem zasad wynikających z odrębnych przepisów;
 17. ustalanie zasad działania Uniwersytetu oraz wytycznych dla wydziałów w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uniwersytetu;
 18. wyrażanie zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym;
 19. wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości w formie jednostki ogólnouczelnianej lub spółki kapitałowej lub centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej oraz zatwierdzanie ich regulaminów;
 20. wyrażanie opinii w sprawie utworzenia i likwidacji filii Uniwersytetu;
 21. ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym odrębnymi przepisami;
 22. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie mienia Uniwersytetu, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy;
 23. wyrażanie zgody na utworzenie przez Uniwersytet lub przystąpienie Uniwersytetu do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spółki;
 24. uchwalanie planu rzeczowo-finansowego;
 25. opiniowanie utworzenia, przekształcenia i likwidacji wydziałów;
 26. wyrażenie zgody na przystąpienie Uniwersytetu do Sieci Uniwersytetów Europejskich;
 27. wykonywanie innych zadań określonych w statucie i przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

UROCZYSTE POSIEDZENIA SENATU UŁ

1 października 2021 r. (piątek) - Inauguracja roku akademickiego 2021/2022
14 października 2021 r. (czwartek) - Dzień Edukacji Narodowej
24 maja 2022 r. (wtorek) - Święto Uniwersytetu Łódzkiego

 

ROBOCZE POSIEDZENIA SENATU UŁ

27 września 2021 r. (poniedziałek), godz. 12.00
25 października 2021 r. (poniedziałek) godz. 12.00
22 listopada 2021 r. (poniedziałek), godz. 12.00
20 grudnia 2021 r. (poniedziałek), godz. 12.00
24 stycznia 2022 r. (poniedziałek), godz. 12.00
21 lutego 2022 r. (poniedziałek), godz. 12.00
21 marca 2022 r. (poniedziałek), godz. 12.00
25 kwietnia 2022 r. (poniedziałek), godz. 12.00
16 maja 2022 r. (poniedziałek), godz. 12.00
24 czerwca 2022 r. (piątek), godz. 12.00

Informacje o publikacji

Informację utworzył:
Informację opublikował: Natalia Halicka
Data wytworzenia: 30.05.2021 | 21:36:00
Data publikacji: 30.05.2021 | 21:36:46
Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021 | 09:42:21

Rejestr zmian

Autor: Natalia Halicka
Opis: Dodanie

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu

Autor: Natalia Halicka
Opis: Aktualizacja artykułu